Przejdź do treści

Dane osobowe (RODO)

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Uczestników szkoleń w rozumieniu RODO jest PROFIS E. Fogiel, M. Sadłowska Spółka Jawna, 15-540 Białystok, ul. Żurawia 71 lok. 1.15, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydziale Gospodarczym KRS w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000319941, NIP 9661979008, tel +48 667 850 030 , e-mail biuro@pro-fis.pl
 2. PROFIS przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych. Dane Użytkowników przetwarzane są legalnie, adekwatnie w stosunku do celów przetwarzania, przez niezbędny do tego czas, przy wykorzystaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, dla zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającego ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych Użytkowników były dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych.
 3. Wszystkie dane podane przez Użytkownika i Uczestnika szkolenia są automatycznie szyfrowane przed transmisją do PROFIS bezpiecznym szyfrem i przetwarzane w warunkach poufności.
 4. Administrator gromadzi następujące rodzaje informacji:

a) dane osobowe podawane przez Użytkownika w trakcie procedury zakładania Konta Użytkownika: imię i nazwisko/nazwa z NIP, numer PWZ, adres, adres e-mail, nr telefonu, dane niezbędne do realizacji płatności za zamówienie bądź do wystawienia faktury,

b) dane osobowe Użytkownika podawane w trakcie procedury składania zamówienia na usługi: imię i nazwisko, wizerunek,

c) dane uzyskiwane automatycznie podczas korzystania z Usługi (Cookies); przetwarzanie danych zbieranych automatycznie reguluje Polityka Cookies,

 1. Dane osobowe podane są dobrowolnie i przetwarzane w jednym lub kilku poniższych celach:

a) założenia i prowadzenia Konta Użytkownika na stronie, na podstawie dobrowolnie wyrażonej w tym celu oddzielnej zgody Użytkownika, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO

b) wykonania bezpłatnej usługi „newslettera” na podstawie dobrowolnie wyrażonej w tym celu oddzielnej zgody Użytkownika podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO

c) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży świadczeń z oferty PROFIS oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego oraz dla celów rachunkowości i rozliczeń, w tym podatkowych – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b, i c i f RODO, przy czym prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest zawarcie i wykonanie umowy oraz prowadzenie działalności szkoleniowej przez ADO zgodnie z Regulaminem strony PROFIS

 1. Dane osobowe podawane są przez Użytkownika.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów lub na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych, w szczególności podmioty prowadzące audyty, kontrole i ewaluacje.
 3. Dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe będą przechowywane:

a) w przypadku prowadzenia Konta Użytkownika – do czasu skasowania Konta Użytkownika na stronie, co nie koliduje z niezbędnym okresem przechowywania, gdy dotyczy również przypadku wymienionego w lit c),

b) w przypadku usługi „newslettera” do czasu cofnięcia zgody,

c) w przypadku umowy sprzedaży świadczeń z oferty PROFIS – przez okres przedawnienia zobowiązania, nie krócej niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy dotyczący tego zobowiązania,

d) w przypadku wizerunku osób uczestniczących w spotkaniach – przez okres eksploatacji wizerunku przez Administratora, PROFIS sp.j. nie krócej niż przedawnienia zobowiązania wynikającego z umowy sprzedaży i nie krócej niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy dotyczący tego zobowiązania

 1. Użytkownicy i Uczestnicy szkoleń mają prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje im również prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne; odmowa podania danych może skutkować niezawarciem umowy (dotyczy zamówień on-line).
 3. Użytkownicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przy podejmowaniu decyzji, w tym nie będą profilowane.
 5. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika szkolenia z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a) oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie danych osobowych;

b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca;

c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

d) informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.