Granty

Firma PROFIS E. FOGIEL, M. SADŁOWSKA SPÓŁKA JAWNA otrzymała dofinansowanie na realizację projektu nr WND-RPPD.01.04.01-20-0303/20 pn. “Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa PROFIS E. FOGIEL, M. SADŁOWSKA SPÓŁKA JAWNA w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Celem projektu jest utrzymanie funkcjonowania przedsiębiorstwa w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek zakłóceń ekonomicznych w firmie wywołanych pandemią Covid-19 przez okres co najmniej 3 miesięcy, dzięki wsparciu na kapitał obrotowy.

Wartość projektu: 47 070,66 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 47 070,66 PLN.

Firma PROFIS E. FOGIEL, M. SADŁOWSKA SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt nr POIR.02.03.02-20-0027/20 pt. “Opracowanie innowacyjnej usługi szkoleniowej z wykorzystaniem inteligentnych algorytmów wzmacniających efektywność uczenia się w celu ulepszenia oferowanych usług edukacyjnych dla sektora medycznego”  dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R przez jednostkę badawczo – naukową w celu przygotowania i walidacji prototypu nowego wyrobu- usługi szkoleniowej umożliwiającej lekarzom zdalną naukę.

Opracowana usługa ma umożliwiać:

nabycie/doskonalenie umiejętności ukierunkowanych na zdobycie profesjonalnej wiedzy lekarskiej oraz umieszczanie własnych szkoleń e-learningowych bazujących na prawdziwych przypadkach medycznych, wynikach badań, zdjęciach ultrasonograficznych.

sprawne zarządzanie i administrowanie portalem

dynamiczne generowanie treści szkoleniowych, adekwatnych do poziomu wiedzy uczestnika szkolenia i jego możliwości uczenia się

zapewnienie możliwości dyfuzji wiedzy pomiędzy uczestnikami (interakcje per to per)

Dzięki realizacji projektu Wnioskodawca wdroży na rynek nowe usługi. Realizacja projektu pozwoli na poprawę pozycji konkurencyjnej Wnioskodawcy dzięki współpracy firmy z jednostką naukową.

Wartość projektu: 491 877,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 339 915,00 PLN.

Firma PROFIS E. FOGIEL, M. SADŁOWSKA SPÓŁKA JAWNA otrzymała dofinansowanie na realizację projektu nr WND-RPPD.01.04.01-20-2651/20 pn. ?Doradztwo IOB w celu stworzenia strategii komunikacji dla udoskonalonej usługi szkoleniowej firmy PROFIS? ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Celem projektu jest wsparcie doradcze dla wdrażanej usługi specjalistycznego e-learningu medycznego. Zrealizowana usługa doradcza pozwoli na poprawę pozycji konkurencyjnej naszej firmy na rynku szkoleń. Niniejszy projekt dotyczy usług związanych ze strategią komunikacji.

Efektem realizacji projektu będzie ukierunkowanie działań marketingowych, które zwiększą zadowolenie klientów oraz ograniczenie ryzyka działalności naszej firmy w internecie.

Wartość projektu: 59 040,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 40 800,00 PLN.

Firma PROFIS E. FOGIEL, M. SADŁOWSKA SPÓŁKA JAWNA otrzymała dofinansowanie na realizację projektu nr WND-RPPD.01.04.01-20-2652/20 pn. ?Ekspertyza prawna udoskonalonej usługi szkoleniowej firmy PROFIS? ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Celem projektu jest wsparcie doradcze dla wdrażanej usługi specjalistycznego e-learningu medycznego. Zrealizowana usługa doradcza pozwoli na poprawę pozycji konkurencyjnej naszej firmy na rynku szkoleń. W ramach realizacji projektu zostanie sporządzona specjalistyczna ekspertyza z zakresu prawa dla działalności szkoleniowej na platformie e-learningowej. 

Wartość projektu:  49 200,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  34 000,00 PLN.