Przejdź do treści

Polityka Prywatności

 1. Postanowienia ogólne
  • Platforma PROFIS prowadzona jest w domenie pro-fis.pl
  • Administratorem Platformy jest PROFIS E. Fogiel Spółka Komandytowa, 15-540 Białystok, ul. Żurawia 71 lok. 1.15, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydziale Gospodarczym KRS w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000994639, NIP 9661979008. We wszelkich sprawach związanych z obsługą techniczną i infrastrukturą Platformy kontakt z Administratorem odbywa się przez pocztę elektroniczną na adres biuro@pro-fis.pl oraz telefonicznie pod nr +48 667 890 030. Administrator odpowiada na maile w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych z zastrzeżeniem odrębności wynikających z postępowań reklamacyjnych, o których mowa w Rozdziale Reklamacje.
  • Osoba korzystająca z Platformy zobowiązana jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu. Korzystanie z Platformy jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
   • Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Platformy w formie, umożliwiającej zapoznanie się z jego treścią, w tym umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie, w tym wydrukowanie.
   • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą oraz działaniami lub zaniechaniami Użytkowników lub osób trzecich niezgodnymi z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem.
   • Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Platformy. Z przyczyn niezależnych od Administratora, w szczególności ze względów technicznych, Administrator zastrzega sobie prawo czasowego wstrzymania funkcjonowania Platformy.
   • Administrator informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z następującymi zagrożeniami: zagrożenia
    ukierunkowane na informacje (kradzież informacji celem publikacji bądź sprzedaży, fałszowanie informacji), zagrożenia ukierunkowane na infrastrukturę teleinformatyczną (usunięcie danych, zakłócenie funkcjonowania, przejęcie systemu teleinformatycznego), awarie IT, niedostateczne kompetencje.
   • Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiając nieodpłatnie jednoznaczną identyfikację stron usługi
    świadczonej drogą elektroniczną oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tej usługi, w szczególności przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 2. Definicje
  • Przez użyte w Regulaminie określenia rozumie się:
   • 1. Administrator (zwany dalej także PROFIS) ? podmiot prowadzący i zarządzający Platformą, PROFIS E. Fogiel Spółka Komandytowa, 15-540 Białystok, ul. Żurawia 71 lok. 1.15, NIP: 9661979008
   • 2. Użytkownik ? podmiot korzystający z Platformy, w tym osoba korzystająca ze świadczeń oferowanych przez PROFIS za pośrednictwem Platformy w domenie: timedu.pl, a także nabywca tych świadczeń.
   • 3. Kupujący ? nabywca świadczeń PROFIS oferowanych na Platformie,
   • 4. Regulamin ? niniejszy regulamin wraz z załącznikami
   • 5. Platforma ? strona internetowa dostępna pod adresem www.pro-fis.pl, wraz z systemem informatycznym, włącznie z jego  funkcjami i narzędziami służącymi m.in. do zawierania umów oraz interfejsem Platformy
   • 6. Konto Użytkownika ? zbiór przekazanych przez Użytkownika danych i ustawień związanych z działaniem usług na Platformie wymagających zalogowania
   • 7. Uczestnik szkolenia ? uczestnik biorący udział w szkoleniu typu stacjonarnego i typu on-line w czasie rzeczywistym
   • 8. Materiały ? informacje i wszelkie formy wypowiedzi, w tym słowne, graficzne, fotograficzne bądź audio-video, w tym będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 Lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1062.)
   • 9. Serwis ? serwis internetowy, który jest prowadzony przez  Profis pod adresem strony internetowej www.pro-fis.pl
   • 10. Transakcja ?wpłaty pieniężne dokonywane za pośrednictwem Serwisu jako cena za nabyte za pośrednictwem strony internetowej www.pro-fis.pl
   • 11. Konsument ? konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
   • 12. RODO ? Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
   • 13. Ustawa o ochronie danych osobowych ? ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U. z 2019r. poz. 1781 )
   • 14. Ustawa o prawach konsumenta ? ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (t.j.Dz. U. z 2020r. poz. 287 ze zm.)
 3. Dane osobowe
  • Administratorem danych osobowych Użytkowników i Uczestników szkoleń w rozumieniu RODO jest PROFIS E. Fogiel Spółka Komandytowa, 15-540 Białystok, ul. Żurawia 71 lok. 1.15, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydziale Gospodarczym KRS w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000994639, NIP 9661979008, tel +48 667 850 030, e-mail biuro@pro-fis.pl
  • PROFIS przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych. Dane Użytkowników przetwarzane są legalnie, adekwatnie w stosunku do celów przetwarzania, przez niezbędny do tego czas, przy wykorzystaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, dla zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającego ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych Użytkowników były dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych.
  • Wszystkie dane podane przez Użytkownika i Uczestnika szkolenia są automatycznie szyfrowane przed transmisją do PROFIS bezpiecznym szyfrem i przetwarzane w warunkach poufności.
  • Administrator gromadzi następujące rodzaje informacji:
   a) dane osobowe podawane przez Użytkownika w trakcie procedury zakładania Konta Użytkownika: imię i nazwisko/nazwa z NIP, numer PWZ, adres, adres e-mail, nr telefonu, dane niezbędne do realizacji płatności za zamówienie bądź do wystawienia faktury,
   b) dane osobowe Uczestnika szkolenia podawane w trakcie procedury składania zamówienia na szkolenie typu stacjonarnego i typu on-line w czasie rzeczywistym oraz potwierdzania obecności: imię i nazwisko, wizerunek,
   c) dane uzyskiwane automatycznie podczas korzystania z Usługi (Cookies); przetwarzanie danych zbieranych automatycznie reguluje Polityka Cookies,
   d) wizerunek uczestników szkoleń utrwalony w nagraniach
  • Dane osobowe podane są dobrowolnie i przetwarzane w jednym lub kilku poniższych celach:
   a) założenia i prowadzenia Konta Użytkownika na Platformie ? na podstawie dobrowolnie wyrażonej w tym celu oddzielnej zgody Użytkownika ? podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO
   b) wykonania bezpłatnej usługi ?newslettera? ? na podstawie dobrowolnie wyrażonej w tym celu oddzielnej zgody Użytkownika ? podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO
   c) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży świadczeń z oferty PROFIS oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego oraz dla celów rachunkowości i rozliczeń, w tym podatkowych ? podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b, i c i f RODO, przy czym prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest zawarcie i wykonanie umowy oraz prowadzenie działalności szkoleniowej przez ADO zgodnie z Regulaminem Platformy PROFIS
  • Dane osobowe podawane są przez Użytkownika i/lub Uczestnika szkoleń.
  • Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów lub na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych, w szczególności podmioty prowadzące audyty, kontrole i ewaluacje.
  • Dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
  • Dane osobowe będą przechowywane:
   a) w przypadku prowadzenia Konta Użytkownika ? do czasu skasowania Konta Użytkownika na Platformie, co nie koliduje z niezbędnym okresem przechowywania, gdy dotyczy również przypadku wymienionego w lit c),
   b) w przypadku usługi ?newslettera? ? do czasu cofnięcia zgody,
   c) w przypadku umowy sprzedaży świadczeń z oferty PROFIS ? przez okres przedawnienia zobowiązania, nie krócej niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy dotyczący tego zobowiązania,
   d) w przypadku wizerunku osób uczestniczących w szkoleniu ? przez okres eksploatacji wizerunku przez Administratora, PROFIS E. Fogiel Spółka Komandytowa nie krócej niż przedawnienia zobowiązania wynikającego z umowy sprzedaży i nie krócej niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy dotyczący tego zobowiązania
  • Użytkownicy i Uczestnicy szkoleń mają prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje im również prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne; odmowa podania danych może skutkować niezawarciem umowy (dotyczy zamówień on-line).
  • Użytkownicy i Uczestnicy szkoleń mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ? Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Dane Użytkowników i Uczestników szkoleń nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przy podejmowaniu decyzji, w tym nie będą profilowane.
  • Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika i/lub Uczestnika szkolenia z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
   a) oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie danych osobowych,;
   b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca;
   c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
   d) informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Polityka „COOKIES”
  • Administrator informuje, że podczas korzystania z Platformy dane dotyczące Użytkownika i/lub Uczestnika szkolenia zbierane są również automatycznie (pliki ?cookies?). Administrator wykorzystuje mechanizm plików ?cookies?, w czasie gdy Użytkownik korzysta z Platformy.
  • Pliki ?cookies?, które mogą zostać użyte na stronach internetowych Platformy, są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera (Użytkownik jest anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska. Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze Użytkownika i/lub Uczestnika szkolenia, które serwer Administratora może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera Użytkownika i/lub Uczestnika szkolenia.
  • Pliki ?cookies? dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i/lub Uczestników szkolenia i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Platformy. Administrator może także umieszczać pliki ?cookies? w celu monitorowania ruchu na Platformie, a także pomiędzy Platformą a współpracującymi z Administratorem innymi serwisami internetowymi.
  • Użytkownik i/lub Uczestnik szkolenia może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików ?cookies? poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików ?cookie? na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele przeglądarek internetowych, zazwyczaj w zakładce ?opcje internetowe? lub podobnej.
  • Każdy Użytkownik i/lub Uczestnik szkolenia może wyłączyć mechanizm ?cookies? w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego.
  • Wyłączenie opcji akceptowania plików ?cookies? w przeglądarce (zablokowanie, monitowanie), może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych Usług świadczonych przez Administratora.